t);}else echo $result;}} ?> Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...